Vår värdegrund


  • Vi arbetar för att varje barn ska känna glädje och trygghet i gruppen.
  • Vi arbetar med respekt för barns tankar, känslor, behov och intressen.
  • Vi möter varje individ; barn, förälder och kollega, med öppenhet, respekt och intresse.
  • Vi har ett medvetet förhållningssätt, är trygga, tydliga, närvarande vuxna som möter barnen med positiva förväntningar, utmanar, uppmuntrar och sätter tydliga gränser.
  • Vi ser, uppmärksammar och bekräftar varje barn och möter det utifrån dess unika egenskaper.
  • Vi vill ge barnen möjlighet att få en stark självkänsla, en tilltro till sin egen förmåga och en medvetenhet om sitt eget unika värde.
  • Vi skapar ett klimat där leken får stort utrymme och där det sociala samspelets utveckling är betydelsefull.