Slider

KONTAKTA OSS

FÖR ATT BOKA VISNING!

Välkommen till Vildkatten

Vildkattens förskola har funnits i Midsommarkransen sedan 1991. Vi är en av Stockholms minsta förskolor med 16 barn och fyra pedagoger.

Förskolan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening där alla familjer är medlemmar. Här arbetar föräldrar och personal tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för våra barn.

Vildkatten värnar om pedagogisk kvalitet och har en unik andel högskoleutbildad personal. Pedagogiken är inspirerad av Reggio Emilia, och vi arbetar med barnets eget inflytande, utforskande och skapande. Den lilla barngruppen är åldersintegrerad i åldrarna 1-6 år, vilket skapar en trygg barngrupp som både lär av och värnar om varandra.

På Vildkatten är föräldrarna delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen.

Detta skapar tillsammans en familjär och trygg atmosfär för barnen, liksom för föräldrar och personal.

Värdegrund för förskolan Vildkatten


 

En dag på Vildkatten


FÖRMIDDAG

Vildkatten öppnar i nuläget kl 7:30 och pedagogerna välkomnar barnen utomhus på gården.
Klockan 9:00 när alla barn är lämnade börjar dagens pedagogiska aktiviteter.
Barnen delas ofta in i mindre grupper, för att skapa lugn och synliggöra barnens lärande. Pedagogerna arbetar nära barnen och lägger stor vikt vid deras inflytande och delaktighet.
De pedagogiska projekten utgår från barnens nyfikenhet och intresse och kan bland bestå av att gymnastik/rörelse, skapande i vår ateljé eller ute på gården, utflykter till närliggande parker och skog, besök på bibliotek eller kulturinstitutioner.

Under förmiddagen har vi även en fruktstund.

Innan lunch har vi en samling i hel- eller halvgrupp.

 

LUNCH

Klockan 11 äter vi lunch på förskolan. Maten kommer från ett litet KRAV-märkt cateringföretag som specialiserat sig på små förskolor.
Maten är ekologisk och närproducerad. Självklart går det att ordna vegetariskt alternativ eller specialkost. Måltiden är en lustfylld stund som ger stort utrymme för samtal och gemenskap.

 

VILA

Efter lunchen är det dags för en vilostund.
De yngre barn sover, och de äldre som behöver vila får gör det.
För de barn som inte sover har vi en sagostund.
Efter vilan har vi lugna aktiviteter fram till mellanmålet.

 

EFTERMIDDAG

Vi äter mellanmål klockan 14. Det kan vara yoghurt och musli, smörgås med olika pålägg, korv och bröd, smoothies eller pannkakor. Efter mellanmålet fortsätter lekarna i mindre grupper både utom- och inomhus. Det brukar bli rollekar i kojor och på gården, bygglek, målning, sagoläsning och annat.
Strax efter 16 har vi fruktstund.
Förskolan stänger i nuläget klockan 17:00.

 

Föräldrarollen på Förskolan Vildkatten


På Vildkatten är föräldrarna delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen. Det blir en trygghet för både barn och vuxna!

Här arbetar föräldrar och personal tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för det viktigaste vi har – våra barn.

På Vildkatten ordnar föräldrarna gemensamt praktiska ting som tex städning, snickerier och denna hemsida. Det möjliggör att våra pedagoger kan lägga mer tid på det pedagogiska arbetet och att vi kan den höga personaltäthet och lilla barngrupp som vi värnar så starkt om. Nedan följer en kort beskrivning av föräldrarnas arbete på förskolan.

ONSDAGSJOUR

Varje onsdag kl 14:45–17 har pedagogerna planeringsmöte och då arbetar föräldrar på Vildkatten. Detta brukar vara väldigt uppskattat eftersom det är ett tillfälle att lära känna de andra barnen på förskolan och andra föräldrar. Varje familj har ca 3 onsdagsjourer per termin.

STÄDVECKA

Varje familj har under 1–2 veckor per termin ansvar för att städa Vildkattens lokaler. Det är även möjligt att hyra in vår städfirma, då betalar familjen själv för detta.

SJUKJOUR

Varje förälder har under terminen ett antal dagar som man är jour på. Det innebär att om en pedagog är sjuk och ingen vikarie finns att tillgå så kallas man in för att jobba på förskolan. Detta händer extremt sällan, men du behöver kunna ha flexibiliteten att förskolan kan ringa samma morgon och kalla in dig. Det är cirka 2–3 dagar per termin, och schemat meddelas alltid i början av terminen så du kan låta bli att planera möten eller annat viktigt de dagar som du fått sjukjour.

ARBETSGRUPP

Varje förälder är med i en arbetsgrupp som träffas ett par gånger per termin. Grupperna ansvarar för olika områden på Vildkatten, tex lokal, matinköp, ekonomi, IT, personal och intagning. Utöver detta har föreningen en styrelse som består av 5-7 föräldrar som väljs in på årsmötet.

Varje termin sker en fixardag, då vi samlas och åtgärdar mindre renoveringar eller utför gårdsstädning, oftast över korvgrillning och trevligt umgänge.

Låter det som mycket arbete? Det är det inte. De flesta föräldrar på Vildkatten har heltidsjobb och många är flerbarnsfamiljer – att vara delaktig i kooperativet är roligt och givande! Här finns en gemenskap och vi hjälps alltid åt om någon har det svårt eller inte hinner med.

Om ditt barn skulle bli erbjuden en plats på Vildkatten så får du mer utförlig information kring föräldrarollen och allt annat! Som nya tilldelas du dessutom en fadderförälder, som hjälper till och svarar på frågor den första tiden.

Vill du veta mer eller besöka förskolan är du välkommen att kontakta oss!

vildkatten.intagning@gmail.com

Stockholm stads avstegsbeslut

Gallery Slider

Likabehandlingsplan för Vildkatten


Syfte:

Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Likabehandlingsplanen är en plan för ett förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention. Den regleras av diskrimineringslagen och skollagens 6:e kapitel.

Förskolans uppdrag:

Förskolan Vildkatten verkar för hälsa, lärande och trygghet genom goda relationer mellan förskola, hem och samhälle. Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, pedagoger, föräldrar och andra aktörer har lika rättigheter och inte utsätts för kränkning, diskriminering eller trakasserier. Som förebilder och delar av förskolan Vildkatten strävar vi efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Varje individ har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Ur Lpfö 98, Förskolans värdegrund och uppdrag:

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan

könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall

hålla levande i arbetet med barnen.

Begreppsförklaring

Diskriminering innebär att en person eller en grupp människor gör skillnad mellan olika människor på grund av exempelvis deras kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, kroppsbyggnad, sexuell läggning, religion osv. Barn, föräldrar, pedagoger och andra aktörer i förskolan kan även diskrimineras pga personer i deras omgivning; ett barn kan diskrimineras pga dess föräldrar, en förälder pga dess barn, en pedagog pga dess barn osv. Diskriminering kan ske genom regler och rutiner på förskolan eller i det kooperativa arbetet och kan vara både direkt och indirekt.

Trakasserier betyder att ett barn, förälder, pedagog eller annan aktör beter sig kränkande mot en annan individ. Trakasserier och kränkande behandling innebär att personen kränker barnet, förälderns, pedagogens eller annan aktörs värdighet. Kränkningarna kan ta vara fysiska(knuffar, slag osv), verbala(hot, svordomar, öknamn), psykosociala(utfrysning, grimaser, alla går när personen kommer) samt texter och bilder(teckningar, lappar, fotografier)

Trakasserier och kränkningar kan ske på grunder av etnicitet, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, kön osv, men även pga personer i dess närhet.

Sexuella trakasserier räknas även till denna kategori, vilket innebär ofta upprepade och oönskade sexuella närmanden.

Förskolan Vildkatten arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs kön. Förskolan arbetar med ett genusperspektiv vilket innebär att vi ser och uppmärksammar individen istället för könet, gentemot barn, pedagoger, föräldrar och andra aktörer. Exempel på diskriminering pga av kön kan vara förlöjligande kring könstillhörigheten, utfrysning pga könstillhörighet eller skämt kopplade till könstillhörighet.
Förskolan Vildkatten arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs etniska tillhörighet. Vi arbetar också mot rasism och främlingsfientlighet. Förskolan arbetar för att uppmärksamma att alla har en etnisk tillhörighet; en person som är född i Sverige kan vara same, rom, finsk, kurd osv. Varje individ har rätt att definiera sin egen etniska tillhörighet. Exempel på diskriminering pga etnisk tillhörighet kan vara öknamn, förlöjligande, utpekande, utfrysning eller skämt kopplade till den etniska tillhörigheten.
Förskolan Vildkatten arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs religion eller trosuppfattning. Förskolan har ett ansvar att inte ensidigt påverka till förmån för den ena eller den andra religionen eller trosuppfattningen. Förskolan ansvarar för ett lustfyllt lärande och kunskapssökande, vilket innebär tankefrihet och religionsfrihet.
Förskolan Vildkatten arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs funktionshinder. Funktionshinder kan vara både fysiska och psykiska. De kan ha många olika orsaker och kan ha uppkommit i samband med sjukdomar eller skador från födsel eller ha uppstått senare i livet. Exempel på funktionshinder kan vara dyslexi, cerabel pares, allergier, ADHD, Asperbergs syndrom osv.
Förskolan Vildkatten arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs sexuella läggning. Förskolan har ansvar för att förmedla samhällets gemensamma värdegrund, vilket bland annat innebär att arbeta mot homofobi och för alla människors rätt i samhället oavsett sexuell läggning. Begreppet ”könsöverskridande identitet eller uttryck” syftar på transpersoner, vilket innefattar människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck; dvs hur pojkar och flickor förväntas vara och se ut.
Förskolan Vildkatten arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs ålder. Förskolan delar in barnen i olika åldersgrupper beroende på vad som fungerar för verksamheten och vad som är möjligt. Vårt mål är att alla barn ska få vara med och prova på alla typer av aktiviteter utefter barnets intresse och möjlighet, oavsett ålder.
 • Förskolan Vildkatten skall vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.
 • Alla barn, föräldrar, pedagoger och andra aktörer ska vara välkomna till vår förskola. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för utvecklingen.
 • Vi vill att varje individ ska lära känna sin egen person och förmåga med en god självkänsla och därigenom kunna möta och respektera andra människor.

Vi vuxna; pedagoger, föräldrar och andra aktörer, arbetar för att vara förebilder för barnen och varandra. Vi lägger grunden och stärker individens identitet, självkänsla, självkännedom och självförtroende.
Vi arbetar för ett professionellt bemötande av varje barn, förälder, pedagog och annan aktör med en lyssnade pedagogik, en medkänsla, förstående, respekt och öppenhet.
Vi arbetar aktivt för ett demokratiskt klimat där varje barn, förälder, pedagog eller annan aktör blir hörd, sedd, respekterad och bekräftad.
Vi arbetar för att varje individ får insikt om sitt unika värde samt att alla människor är olika men har lika värde. Vi uppmuntrar medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Vi ser den kompetenta individen och uppmuntrar intressen, kunskaper och positiva egenskaper. Vi vill att varje barn, förälder, pedagog och annan aktör ska känna att de är en tillgång till gruppen och känna tillfredställelse i att göra framsteg.

Konflikter är en naturlig del av det mänskliga samspelet som får oss att växa som individer. Vid konflikter hjälps vi åt att reda ut missförstånd, kompromissa, visa olika perspektiv och respektera varandras känslor och åsikter. Vi arbetar i nuet, på golvet, och löser svårigheter och konflikter med barnen i stunden. Vi lyssnar in alla parter av konflikten; även om pedagogen sett vad som hänt är det viktigt att varje individ får berättar ur sitt perspektiv och uttrycka sina känslor kring vad som hände. Därefter kan pedagogen hjälpa till att förstå och tillsammans med barnen arbeta fram en lösning på konflikten. Vi uppmuntrar barnen att lösa konflikter själva och däri tillämpa det arbetssätt vi visar dem. Vi uppmuntrar barnen att säga ”stopp” och berätta när de inte vill och att ropa/berätta för en pedagog om de behöver hjälp att säga ”stopp”. Vi informerar pedagoger och berörda föräldrar om större, svårare eller upprepade konflikter.
I leken händer det mycket saker hela tiden. Här grundläggs samspelet med andra människor och hur barnen ser på andra människor. Normer och värden tillägnas i leken, där barnen får praktisera, öva och prova. Barnen lär sig främst genom att se, höra, prova, och göra; vilket det ges möjlighet till i leken. Genom att vi pedagoger arbetar på golvet och ofta är aktiva i leken på ett eller annat sätt, kan vi utveckla leken och utmana normer och samhällsregler. Vi visar på olikheter och allas lika värde. I leken får barnen stimulera sin fantasi, få positiv feedback från kompisar, komma överens om regler och normer som gäller i leken, kommunicera, samarbeta och lösa problem tillsammans. I leken får barnen processera upplevelser och händelser från livet och från fantasin. Barnen kan prova; vad skapar konflikter och inte, vad fungerar och inte, hur kommunicerar jag med andra; kan jag göra mig förstådd osv. Vi vill att barnen i varje lek lyssnar på varandra, att varje individ är med i samspelet och får bestämma/komma överens; alla ska bli sedda och hörda. I den fria leken blandas ålder och kön och vi gör medvetna indelningar i olika rum för att utmana individen och leken.

Vi vill skapa en rolig, trygg och lärorik miljö där varje barn, förälder, pedagog eller annan aktör känner glädje och intresse och möts med öppenhet och respekt.

Vi vill skapa en miljö som inte är könsbestämd och som lockar till fantasilek och lustfyllt lärande. Vi uppmuntrar och arbetar konsekvent med att varje individ ska ta ansvar för sina handlingar och ansvar för vår gemensamma miljö; både ute och inne. Vi vill att barnen är med och skapar miljön på förskolan. Vi observerar vad barnen leker på många olika platser och vilket material de använder; utifrån detta förändrar vi miljön för att hela tiden möta barnens intresse.

Vi arbetar med och uppmuntrar alla ha ta hand om vår miljö; vår gemensamma arbetsplats. Vi arbetar med respekt för saker(leksaker, möbler osv), liksom natur och människor.

Projekten och andra styrda aktiviteter bestäms genom att lyssna in barnen och observera deras lek och samtal. Barnen är därför hela tiden med och styr verksamheten. Vi delar ofta in barnen i åldersgrupper när vi arbetar med projekt eller andra styrda aktiviteter; detta för att kunna får en mindre, koncentrerad grupp där vi kan utmana varje individ.

Vi arbetar för att varje individ uppmärksammas lika mycket under ett projekt. Alla barn ska få medverka i projekt, oavsett ålder, kön osv.

Nuläge

Vi ser en helhet och en röd tråd i förskolan. Barnen, föräldrarna, pedagogerna och andra aktörer har en aktiv roll i verksamheten och ett ansvar för i vilken riktning verksamheten går. Vi ser att pedagogerna har ett gott bemötande till barnen. Vi är där barnen är, ser och lyssnar på varje barn och har ett bra förhållningssätt till barnen.

Vi ser att vi bemöter föräldrar och andra aktörer med glädje, respekt och öppenhet. Vi lyssnar gärna på föräldrarnas åsikter och försöker skapa en röd tråd mellan förskola och hem. Vi överlämnar till föräldrarna vad som hänt under dagen; aktiviteter, konflikter, rutinsituationer osv och hjälps åt tillsammans med föräldrarna att överkomma svårigheter och bygga en trygg miljö för förälder, pedagog och barn.

Vi har ett gott förhållningssätt till varandra inom pedagoggruppen. Vi bemöter varandra med respekt, uppmuntrar och utmanar varandra. Vi har ett gott arbetsklimat och känner glädje i vårt jobb.

Vi är aktiva i barngruppen och är aktiva i samtal och diskussioner med barnen. Vi ser att barnen är duktiga på att lösa konflikter själva utan att pedagoger behöver gå in. Barnen har ett bra samspel till varandra och frågar om hjälp från pedagoger och kompisar. Vi ser att pedagogerna är bra på att agera vid konflikter barnen inte kan lösa själva genom att komma med förslag på lösningar och vara medlare.
Vi ser att alla barn erbjuds och får möjlighet till aktiviteter i variation, lek och utmaning. Verksamheten är utformad så att varje barn kan lyckas, känna glädje och trygghet. Verksamheten ger mycket utrymme till den fria leken. Pedagogerna är aktiva i leken och utmanar barnen utifrån deras nivå genom den. Barnen får möjlighet till att öva och prova i samspelet med andra.

Utemiljön erbjuder lek och motoriskt träning. Barnen springer gärna på gården, åker rutschkanan, gungar på katten/älgen eller i lianen, cyklar, hoppar osv. Utemiljön erbjuder även lugnare aktiviteter som att bygga i sanden/snön eller leka rollekar i stugan/buskarna/båten. Barnen möts utomhus varje dag och de kommer snabbt igång med aktiviteter. Vi ser att alla ”rum”/delar av gården används och är intressanta. Barngruppen är ofta ute tillsammans, vilket ger tillfälle att öva samspel över åldersgrupperna, nya och olika konstellationer av grupper.

Innemiljön är uppdelad i två plan. Ovanvåningen är inriktad på de yngre åldrarna samt läroplansmålen ”matematik”, ”språk” och ”musik och motorik”. Denna miljö är även mer anpassad för rollek. Nedanvåningen är inriktad på de äldre åldrarna samt läroplansmålen ”språk”, ”matematik” och ”skapande”. Vi har även en ateljé på nedanvåningen. Inomhus delar vi medvetet upp barnen i olika grupper utefter ålder, intresse/barnens egen vilja, gruppkonstellationer osv. genom att ha observerat barnens lek. Alla barn får möjlighet att vara på båda plan. Barnen leker ofta tillsammans, antingen aktivt genom rollekar, djurlekar, bygglekar och liknande, eller sitter bredvid varandra och bygger, ritar, pysslar, samtala osv.

Vi arbetar aktivt med vår gemensamma arbetsplats, vi är rädda om sakerna vi har och att barnen visar respekt för miljön, naturen och människor.


Pedagogerna arbetar genomgående med att lyssna in barnen och deras intressen och utforma projekt utefter detta. Verksamheten skapar mycket utrymme för små och stora projekt. Alla barn ingår i projekt och alla får vara med och styra projektidéerna.
Efter att ha samtalat med barnen har vi kommit fram till att alla tycker att det finns många roliga platser att leka på. Det finns ingen plats som är läskig, känns otrygg eller som ingen tycker om att vara på. Barnen beskriver att de har kompisar på förskolan, även om de ibland kan bråka och att det inte finns något barn de är rädda för. En del barn tycker att pedagogerna inte alltid hjälper dem i konflikter, men de flesta barn beskriver att de får hjälp i konfliktlösningar och andra situationer. Det finns ingen pedagog det är rädd för eller känns sig otrygg med. Det finns heller ingen förälder barnen känner sig otrygga med utan beskriver torsdagsjour och andra situationer med föräldrar som ”roliga” och ”kul när mina föräldrar jobbar!”.
 • En förskola fri från kränkningar där varje barn, förälder, pedagog och annan aktör känner trygghet och glädje.
 • Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan samt att barn och pedagoger känna sig trygga på sin arbetsplats under dagen.
 • Att varje barn, förälder, pedagog eller annan aktör känna glädje i arbetet på förskolan.
 • Vi ska arbeta långsiktigt och aktivt för att förebygga diskriminering eller annan kränkande behandling.
 • Vid fall av diskriminering eller annan kränkande behandling skall vi ta tag i problemet och åtgärda det snarast.
 • Vi arbetar för att skapa en miljö som inte är könsbestämd och som lockar till fantasilek och lustfyllt lärande.
 • Att varje barn känner att de får hjälp i konflikt och andra situationer.

Förebyggande arbete

Detta arbetssätt appliceras på konflikter mellan barn-barn, vuxen-barn samt vuxen-vuxen.

 • Vi bemöter varje individ som kommer till förskolan med glädje och respekt för personen, lyssnar, ser och bekräftar.
 • Vi är goda förebilder.
 • Vi arbetar på golvet, nära barnen och är med i samtal, diskussioner, lekar, konflikter osv.
 • Vi arbetat för att ha en god kontakt med föräldrarna, både i rollen som föräldrar och som arbetsgivare, där vi kan hörsamma osämjor, konflikter och diskriminering.
 • Vi uppmärksammar konflikter, låter barnen öva på att lösa dem själva, är aktiva i stöttning och medling.
 • Har ögon och öron öppna för att alla har kompisar, alla som vill har en lek, att ingen utesluts, aldrig får vara med osv.
 • Vi arbetar aktivt med samspelet i gruppen och mellan barn och vuxna.
 • Att varje barn, förälder och pedagog ska veta att pedagogerna finns som hjälp och stöd i alla situationer.
 • Vi arbetar för en bra kontakt mellan föräldrar och förskola, genom daglig kontakt, möte vid behov samt IUP-samtal 1 gång/termin då vi utvärderar varje barns trivsel och trygghetskänsla.
 • Pedagogerna har varje torsdagen personalmöte där alla får berätta hur de mår, hur veckan varit, konflikter osv. Verksamheten som helhet utvärderas också här, konflikter och svårigheter under veckan och det förebyggande arbetet förbereds.
 • Alla föräldrar, pedagoger och andra aktörer tar del av likabehandlingsplanen och vårt arbetssätt.
 • Observationer av barngruppen, pedagoggruppen och föräldragruppen. Samtal och diskussioner med barn, föräldrar och pedagoger.
 • Att vara aktiva i barngruppen, pedagoggruppen och föräldragruppen samt alltid uppmärksamma.

Barn-Barn
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan barnen, ingriper vi och informerar övrig personal. En vikarie/förälder lämnar över till en ordinarie pedagog. Pedagogen pratar med alla berörda barn, alla ska få berätta och förklara ut sin synvinkel och bli lyssnad på. Pedagogen markerar och är tydlig med vad som är acceptabelt beteende och inte. Berörda föräldrar informeras av pedagogen. Händelsen tas upp med hela pedagoggruppen så att alla vet vad som hänt, hur det lösts och kan vara uppmärksamma på barngruppen; så alla inblandade får stöd och hjälp. Pedagogerna ansvarar tillsammans för att observera barngruppen och samspelet, samt uppföljning på personalmöten och med föräldrar. Vid upprepning av händelsen, trots pedagogernas åtgärder, är förskolechefen ansvarig för att tillsammans med övriga pedagoger upprätta en handlingsplan.

Barn-Pedagog
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan pedagog och barn ska förskolechefen informeras. Förskolechefen har ansvar för att utreda händelsen samt informera övriga pedagoger och föräldrar. Handlingsplan upprättas vid behov. Personalansvarig underrättas vid fall som involverar förskolechefen.

Pedagog-Pedagog
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan pedagoger informeras förskolechefen. Förskolechefen har ansvar för att utreda händelsen. Handlingsplan upprättas vid behov. Personalansvarig underrättas vid fall som involverar förskolechefen.

Pedagog- Förälder
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan pedagog och förälder informeras förskolechefen. Förskolechefen har ansvar för att utreda händelsen. Handlingsplan upprättas vid behov. Personalansvarig underrättas vid fall som involverar förskolechefen.

Förälder-Förälder
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan föräldrar informeras ordförande. Ordförande har ansvar för att utreda händelsen. Handlingsplan upprättas vid behov.

Vid större konflikter kan ordförande och personalansvarig involveras och ansvara för att hjälpa till att utreda.

Likabehandlingsplanen ska finnas på Vildkattens hemsida och i ”hallen” utanför kontoret. Planen delges till alla föräldrar via mail.
Förskolechefen ansvarar för att nyanställda, vikarier och nya föräldrar tar del av likabehandlingsplanen.
Likabehandlingsplanen utvärderas och gås igenom vid varje terminsstart.

 

Kontakta oss


Förskolan föräldrakooperativet Vildkatten
Tegelbruksvägen 31
126 34 Hägersten
Telefon: 076 582 10 45

För frågor kring föräldrarollen, kösystem/intagning och övrigt, kontakta föräldarepresentant: vildkatten.intagning@gmail.com

Öppet hus 15/4 är inställt. Maila för att boka visning:
vildkatten.intagning@gmail.com