Likabehandlingsplan

Syfte

Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.Likabehandlingsplanen är en plan för ett förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention. Den regleras av diskrimineringslagen och skollagens 6:e kapitel.

Förskolans uppdrag

Förskolan Vildkatten verkar för hälsa, lärande och trygghet genom goda relationer mellan förskola, hem och samhälle. Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, pedagoger, föräldrar och andra aktörer har lika rättigheter och inte utsätts för kränkning, diskriminering eller trakasserier. Som förebilder och delar av förskolan Vildkatten strävar vi efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Varje individ har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredtällelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.

Ur Lpfö 98, Förskolans värdegrund och uppdrag

Kön

Vi arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs kön. Förskolan arbetar med ett genusperspektiv vilket innebär att vi ser och uppmärksammar individen istället för könet, gentemot barn, pedagoger, föräldrar och andra aktörer. Exempel på diskriminering pga av kön kan vara förlöjligande kring könstillhörigheten, utfrysning pga könstillhörighet eller skämt kopplade till könstillhörighet.

Etnisk tillhörighet

På Vildkatten arbetar vi för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs etniska tillhörighet. Vi arbetar också mot rasism och främlingsfientlighet. Vi arbetar för att uppmärksamma att alla har en etnisk tillhörighet; en person som är född i Sverige kan vara same, rom, finsk, kurd osv. Varje individ har rätt att definiera sin egen etniska tillhörighet. Exempel på diskriminering pga etnisk tillhörighet kan vara öknamn, förlöjligande, utpekande, utfrysning eller skämt kopplade till den etniska tillhörigheten.

Religion och annan trosuppfattning

Förskolan arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs religion eller trosuppfattning. Förskolan har ett ansvar att inte ensidigt påverka till förmån för den ena eller den andra religionen eller trosuppfattningen. Förskolan ansvarar för ett lustfyllt lärande och kunskapssökande, vilket innebär tankefrihet och religionsfrihet.

Funktionshinder

På Vildkatten arbetar vi för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs funktionshinder. Funktionshinder kan vara både fysiska och psykiska. De kan ha många olika orsaker och kan ha uppkommit i samband med sjukdomar eller skador från födsel eller ha uppstått senare i livet. Exempel på funktionshinder kan vara dyslexi, cerabel pares, allergier, ADHD, Asperbergs syndrom osv.

Sexuell läggning

Förskolan Vildkatten arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs sexuella läggning. Förskolan har ansvar för att förmedla samhällets gemensamma värdegrund, vilket bland annat innebär att arbeta mot homofobi och för alla människors rätt i samhället oavsett sexuell läggning. Begreppet ”könsöverskridande identitet eller uttryck” syftar på transpersoner, vilket innefattar människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck; dvs hur pojkar och flickor förväntas vara och se ut.

Ålder

På Vildkatten arbetar vi för att förebygga och förhindra diskriminering pga barnets, förälderns, pedagogens eller annan aktörs ålder. Förskolan delar in barnen i olika åldersgrupper beroende på vad som fungerar för verksamheten och vad som är möjligt. Vårt mål är att alla barn ska få vara med och prova på alla typer av aktiviteter utefter barnets intresse och möjlighet, oavsett ålder.

Såhär jobbar vi

Vi vuxna; pedagoger, föräldrar och andra aktörer, arbetar för att vara förebilder för barnen och varandra. Vi lägger grunden och stärker individens identitet, självkänsla, självkännedom och självförtroende.
Vi arbetar för ett professionellt bemötande av varje barn, förälder, pedagog och annan aktör med en lyssnade pedagogik, en medkänsla, förstående, respekt och öppenhet.
Vi arbetar aktivt för ett demokratiskt klimat där varje barn, förälder, pedagog eller annan aktör blir hörd, sedd, respekterad och bekräftad.
Vi arbetar för att varje individ får insikt om sitt unika värde samt att alla människor är olika men har lika värde. Vi uppmuntrar medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
Vi ser den kompetenta individen och uppmuntrar intressen, kunskaper och positiva egenskaper. Vi vill att varje barn, förälder, pedagog och annan aktör ska känna att de är en tillgång till gruppen och känna tillfredställelse i att göra framsteg.

Konflikter

Konflikter är en naturlig del av det mänskliga samspelet som får oss att växa som individer. Vid konflikter hjälps vi åt att reda ut missförstånd, kompromissa, visa olika perspektiv och respektera varandras känslor och åsikter. Vi arbetar i nuet, på golvet, och löser svårigheter och konflikter med barnen i stunden. Vi lyssnar in alla parter av konflikten; även om pedagogen sett vad som hänt är det viktigt att varje individ får berättar ur sitt perspektiv och uttrycka sina känslor kring vad som hände. Därefter kan pedagogen hjälpa till att förstå och tillsammans med barnen arbeta fram en lösning på konflikten. Vi uppmuntrar barnen att lösa konflikter själva och däri tillämpa det arbetssätt vi visar dem. Vi uppmuntrar barnen att säga ”stopp” och berätta när de inte vill och att ropa/berätta för en pedagog om de behöver hjälp att säga ”stopp”. Vi informerar pedagoger och berörda föräldrar om större, svårare eller upprepade konflikter.

Leken

I leken händer det mycket saker hela tiden. Här grundläggs samspelet med andra människor och hur barnen ser på andra människor. Normer och värden tillägnas i leken, där barnen får praktisera, öva och prova. Barnen lär sig främst genom att se, höra, prova, och göra; vilket det ges möjlighet till i leken. Genom att vi pedagoger arbetar på golvet och ofta är aktiva i leken på ett eller annat sätt, kan vi utveckla leken och utmana normer och samhällsregler. Vi visar på olikheter och allas lika värde. I leken får barnen stimulera sin fantasi, få positiv feedback från kompisar, komma överens om regler och normer som gäller i leken, kommunicera, samarbeta och lösa problem tillsammans. I leken får barnen processera upplevelser och händelser från livet och från fantasin. Barnen kan prova; vad skapar konflikter och inte, vad fungerar och inte, hur kommunicerar jag med andra; kan jag göra mig förstådd osv. Vi vill att barnen i varje lek lyssnar på varandra, att varje individ är med i samspelet och får bestämma/komma överens; alla ska bli sedda och hörda. I den fria leken blandas ålder och kön och vi gör medvetna indelningar i olika rum för att utmana individen och leken.

Miljön

Vi vill skapa en rolig, trygg och lärorik miljö där varje barn, förälder, pedagog eller annan aktör känner glädje och intresse och möts med öppenhet och respekt.

Vi vill skapa en miljö som inte är könsbestämd och som lockar till fantasilek och lustfyllt lärande. Vi uppmuntrar och arbetar konsekvent med att varje individ ska ta ansvar för sina handlingar och ansvar för vår gemensamma miljö; både ute och inne. Vi vill att barnen är med och skapar miljön på förskolan. Vi observerar vad barnen leker på många olika platser och vilket material de använder; utifrån detta förändrar vi miljön för att hela tiden möta barnens intresse.

Vi arbetar med och uppmuntrar alla ha ta hand om vår miljö; vår gemensamma arbetsplats. Vi arbetar med respekt för saker(leksaker, möbler osv), liksom natur och människor.

Projekt och styrda aktiviteter

Projekten och andra styrda aktiviteter bestäms genom att lyssna in barnen och observera deras lek och samtal. Barnen är därför hela tiden med och styr verksamheten. Vi delar ofta in barnen i åldersgrupper när vi arbetar med projekt eller andra styrda aktiviteter; detta för att kunna får en mindre, koncentrerad grupp där vi kan utmana varje individ.

Vi arbetar för att varje individ uppmärksammas lika mycket under ett projekt. Alla barn ska få medverka i projekt, oavsett ålder, kön osv.

Bemötande

Vi ser en helhet och en röd tråd i förskolan. Barnen, föräldrarna, pedagogerna och andra aktörer har en aktiv roll i verksamheten och ett ansvar för i vilken riktning verksamheten går. Vi ser att pedagogerna har ett gott bemötande till barnen. Vi är där barnen är, ser och lyssnar på varje barn och har ett bra förhållningssätt till barnen.

Vi ser att vi bemöter föräldrar och andra aktörer med glädje, respekt och öppenhet. Vi lyssnar gärna på föräldrarnas åsikter och försöker skapa en röd tråd mellan förskola och hem. Vi överlämnar till föräldrarna vad som hänt under dagen; aktiviteter, konflikter, rutinsituationer osv och hjälps åt tillsammans med föräldrarna att överkomma svårigheter och bygga en trygg miljö för förälder, pedagog och barn.

Vi har ett gott förhållningssätt till varandra inom pedagoggruppen. Vi bemöter varandra med respekt, uppmuntrar och utmanar varandra. Vi har ett gott arbetsklimat och känner glädje i vårt jobb.

Så här förebygger vi

 • Vi bemöter varje individ som kommer till förskolan med glädje och respekt för personen, lyssnar, ser och bekräftar.
 • Vi är goda förebilder.
 • Vi arbetar på golvet, nära barnen och är med i samtal, diskussioner, lekar, konflikter osv.
 • Vi arbetat för att ha en god kontakt med föräldrarna, både i rollen som föräldrar och som arbetsgivare, där vi kan hörsamma osämjor, konflikter och diskriminering.
 • Vi uppmärksammar konflikter, låter barnen öva på att lösa dem själva, är aktiva i stöttning och medling.
 • Har ögon och öron öppna för att alla har kompisar, alla som vill har en lek, att ingen utesluts, aldrig får vara med osv.
 • Vi arbetar aktivt med samspelet i gruppen och mellan barn och vuxna.
 • Att varje barn, förälder och pedagog ska veta att pedagogerna finns som hjälp och stöd i alla situationer.
 • Vi arbetar för en bra kontakt mellan föräldrar och förskola, genom daglig kontakt, möte vid behov samt IUP-samtal 1 gång/termin då vi utvärderar varje barns trivsel och trygghetskänsla.
 • Pedagogerna har varje torsdagen personalmöte där alla får berätta hur de mår, hur veckan varit, konflikter osv. Verksamheten som helhet utvärderas också här, konflikter och svårigheter under veckan och det förebyggande arbetet förbereds.
 • Alla föräldrar, pedagoger och andra aktörer tar del av likabehandlingsplanen och vårt arbetssätt.

Så här upptäcker vi

 • Observationer av barngruppen, pedagoggruppen och föräldragruppen. Samtal och diskussioner med barn, föräldrar och pedagoger.
 • Att vara aktiva i barngruppen, pedagoggruppen och föräldragruppen samt alltid uppmärksamma.

Så här utreder vi

Barn-Barn
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan barnen, ingriper vi och informerar övrig personal. En vikarie/förälder lämnar över till en ordinarie pedagog. Pedagogen pratar med alla berörda barn, alla ska få berätta och förklara ut sin synvinkel och bli lyssnad på. Pedagogen markerar och är tydlig med vad som är acceptabelt beteende och inte. Berörda föräldrar informeras av pedagogen. Händelsen tas upp med hela pedagoggruppen så att alla vet vad som hänt, hur det lösts och kan vara uppmärksamma på barngruppen; så alla inblandade får stöd och hjälp. Pedagogerna ansvarar tillsammans för att observera barngruppen och samspelet, samt uppföljning på personalmöten och med föräldrar. Vid upprepning av händelsen, trots pedagogernas åtgärder, är förskolechefen ansvarig för att tillsammans med övriga pedagoger upprätta en handlingsplan.

Barn-Pedagog
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan pedagog och barn ska förskolechefen informeras. Förskolechefen har ansvar för att utreda händelsen samt informera övriga pedagoger och föräldrar. Handlingsplan upprättas vid behov. Personalansvarig underrättas vid fall som involverar förskolechefen.

Pedagog-Pedagog
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan pedagoger informeras förskolechefen. Förskolechefen har ansvar för att utreda händelsen. Handlingsplan upprättas vid behov. Personalansvarig underrättas vid fall som involverar förskolechefen.

Pedagog- Förälder
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan pedagog och förälder informeras förskolechefen. Förskolechefen har ansvar för att utreda händelsen. Handlingsplan upprättas vid behov. Personalansvarig underrättas vid fall som involverar förskolechefen.

Förälder-Förälder
Vid kränkande eller diskriminerande behandling mellan föräldrar informeras ordförande. Ordförande har ansvar för att utreda händelsen. Handlingsplan upprättas vid behov.

Vid större konflikter kan ordförande och personalansvarig involveras och ansvara för att hjälpa till att utreda.

Vision för Föräldrakooperativet Vildkatten

 • Förskolan Vildkatten skall vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.
 • Alla barn, föräldrar, pedagoger och andra aktörer ska vara välkomna till vår förskola. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för utvecklingen.
 • Vi vill att varje individ ska lära känna sin egen person och förmåga med en god självkänsla och därigenom kunna möta och respektera andra människor.